Bescherming van gegevens

ALGATEC- Alriols y Garcia Tecnologias, S.L. met CIF nr. B-22335426, hierna ALGATEC, is een winkel gewijd aan het verstrekken van internetdiensten, en zetel houdend te AV. ARAGON 3, 22500 Binefar (Huesca) - Spanje. Deze WETTELIJKE MEDEDELING dient tot de vaststelling van de voorwaarden van de aankoop en verzending tussen deze dienst (hierna: WEB) toegankelijk via het internetadres www.carabinasypistolas.com, en de gebruikers van deze webpagina (hierna GEBRUIKERS). PRIVACYBELEID VOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS Met het oog op de effectiviteit van de relatie tussen ALGATEC en de GEBRUIKERS, garandeert ALGATEC door middel van deze mededeling, de privacy van de online diensten in overeenstemming met de wettelijke eisen, en informeert over haar beleid in het kader de bescherming van persoonsgegevens zodat de gebruikers vrij en vrijwillig kunnen bepalen of zij hun persoonlijke gegevens aan ALGATEC ter beschikking willen stellen door middel van het invullen van verschillende elektronische formulieren. De GEBRUIKERS geven hun toestemming tot de verwerking door ALGATEC van deze persoonsgegevens onder de voorwaarden van dit privacybeleid voor persoonlijke gegevens. · Vertrouwelijkheid in de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van gebruikers. ALGATEC garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door GEBRUIKERS ter beschikking gesteld zijn en de geautomatiseerde verwerking in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo, LOPD) por Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en lo sucesivo LOPD), en regelgeving van toepassing op deze zaken). ALGATEC heeft de beveiligingsniveaus die voor gegevensbescherming vereist worden door de wet, en heeft alle technische middelen en maatregelen tot haar beschikking geïnstalleerd om het verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van persoonlijke gegevens te voorkomen. Ondanks het voorgaande dient de GEBRUIKER zich ervan bewust te zijn dat veiligheidsmaatregelen op Internet niet onfeilbaar zijn. De verzamelde persoonlijke gegevens worden automatisch verwerkt en opgenomen in de nodige bestanden door ALGATEC. ALGATEC behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe eisen op het gebied van de wetgeving en jurisprudentie, steeds rekening houdend met de legitieme belangen van de consument of de gebruiker. Bepaalde diensten die worden aangeboden op de website kunnen voorwaarden hebben met specifieke bepalingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens. · Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van GEBRUIKERS als gevolg van het bladeren door de pagina's van deze WEB, is gericht op het handhaven van de contractuele relatie tussen beide partijen evenals het beheer, administratie, verlening, uitbreiding en verbetering van de diensten aan de GEBRUIKERS. In geen geval zal ALGATEC gebruik maken van deze persoonlijke gegevens van de GEBRUIKERS voor andere doeleinden dan die hierboven vermeld, tenzij voorafgaande kennisgeving wordt gegeven op de WEBSITE gedurende een redelijke tijd zodat de GEBRUIKER zijn recht tot oppositie kan uitoefenen. · Rechten van de Gebruikers met betrekking tot hun persoonlijke gegevens De GEBRUIKERS hebben rechten en kunnen van deze gebruik maken om toegang, annulering, rectificatie en verzet tegen de verwerking, het gebruik en de overdracht van zijn of haar gegevens te eisen door middel van een schrijven gericht aan ALGATEC, aan het elektronische post adres info@carabinasypistolas.com. · Overdracht van persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden ALGATEC is het niet toegestaan ??de persoonlijke gegevens van gebruikers die ze verzameld heeft via de WEBSITE aan derden af te staan zonder uitdrukkelijke toestemming van de GEBRUIKER en daarvoor moet ALGATEC de gebruiker van tevoren in de mogelijkheid stellen om dit te accepteren of af te wijzen. ALGATEC zal uitdrukkelijk de gebruiker informeren omtrent de overdracht van zijn of haar persoonsgegevens aan derde partijen, met vermelding van de identiteit van de ontvangers en het doel van de doorgifte van de persoonsgegevens. · Over de economische gegevens van de Gebruikers De betalingstransacties via kredietkaart worden gemaakt door middel van een beveiligde omgeving op basis van de SSL-standaard. De informatie van de kredietkaart wordt rechtstreeks verzonden naar de server van de bank waar ze worden verwerkt, na de nodige toestemming. ALGATEC heeft geen toegang tot dergelijke gegevens. AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD EN VERLEENDE DIENSTEN · Afstand van aansprakelijkheid wegens de werking van de WEBSITE: ALGATEC levert haar diensten en inhouden continu door gebruik te maken van alle technische middelen waarover zij beschikt om een ??dergelijke service bevredigend te maken. ALGATEC, indien ze dit nodig acht, kan correcties, verbeteringen of wijzigingen van de informatie op de WEBSITE, van de DIENSTEN of van de INHOUDEN zonder dat dit enig recht verleent tot reclamatie of schadevergoeding, of de erkenning van een aansprakelijkheid inhoudt. ALGATEC maakt zich niet aansprakelijk voor schade of nadelen van welke aard dan ook die zouden kunnen voortvloeien uit de beschikbaarheid en de technische continuïteit van de werking van de WEBSITE. In ieder geval zal ALGATEC ervoor zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen om diensten te herstellen in geval van technische storing uitgevoerd worden. INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE INHOUD VAN DE WEBSITE De teksten (informatie, concepten, meningen en soortgelijke) en de grafische elementen (design, logo's, lettertypen en soortgelijke) waaruit de WEBSITE bestaat, en haar presentatie en assemblage, zijn het exclusieve eigendom van ALGATEC of zij bezit de rechten deze te exploiteren deze door middel van overeenkomsten met derden. Dank u voor uw vertrouwen in ons, wij herinneren u eraan dat voor eventuele vragen u contact kunt opnemen via e-mail aan info@carabinasypistolas.com of per telefoon door het nummer 974429924 te bellen